Beginnend Autoschadehersteller – Maintec Vakschool – Hoofddorp

Hoofddorp

Wat ga je doen?

Wij, Main­tec Vak­school gaan van jou onze col­le­ga maken! Je komt bij ons de op­lei­ding Au­to­scha­de­her­stel­ler vol­gen aan de vak­school in Zeist, en bin­nen 4 weken be­heers jij de basis om be­taald aan het werk te gaan in de Au­to­scha­de bij een be­drijf bij jou in de buurt!

De 4-week­se op­lei­ding is te vol­gen in Zeist, van maan­dag tot don­der­dag en wordt ge­ge­ven door de beste vak mees­ter. In de op­lei­ding leren wij jou de basis bin­nen het Au­to­scha­de­her­stel. Van het schu­ren, het aan­bren­gen van pla­muur en kit, tot de basis van elek­tro­ni­ca. 

Bel of sol­li­ci­teer, en wij no­di­gen jou uit om ken­nis te komen maken met ons, de leer­mees­ter en het vak. Om te kun­nen be­oor­de­len of wij jou in die 4 weken kun­nen op­lei­den laten we jou di­rect een klein test­je doen, zo kan ook jij di­rect be­pa­len of dit echt iets voor jou is!

Bij een op­lei­ding hoort na­tuur­lijk ook een exa­men, deze wordt na de 4-week­se op­lei­ding uit­ge­voerd door het VOC (Vak­op­lei­ding Car­ros­se­rie­be­drijf) waar­na jij een cer­ti­fi­caat ont­vangt en jij aan de slag kunt als basis Au­to­scha­de­her­stel­ler.

Wat kun je van ons ver­wach­ten?

 • Een mooi star­ters­pak­ket kle­ding die jij van ons ont­vangt wan­neer jij start aan de op­lei­ding;
 • Een op­lei­ding van 4 weken, 4 dagen in de week, dit be­te­kend lang week­end!;
 • Les van de beste leer­mees­ter die ge­spe­ci­a­li­seerd is in de Au­to­scha­de­her­stel;
 • Na de op­lei­ding blij­ven wij jou be­ge­lei­den, zodat jij je vol­le­dig kan ont­wik­ke­len bin­nen de au­to­scha­de;
 • Wan­neer wij jou uit­plaat­sen bij een be­drijf bij jou in de buurt, ont­vang jij di­rect een start­sa­la­ris (vanaf 21 jaar) tus­sen de €,- en de €,- bruto per maand;
 • Heb jij een uit­ke­ring? Zoals: Wa­jong, WW, WIA of bij­stand? Geen enkel pro­bleem! Jij kunt ge­woon deel­ne­men aan de op­lei­ding. Wij wer­ken veel samen met het UWV en con­tact met hen nemen wij voor jou uit han­den;
 • Par­ti­cu­lier kan jij je ook in­schrij­ven voor de op­lei­ding.
 • Waar ga je wer­ken?

  Na de 4-week­se op­lei­ding aan de Main­tec Vak­school heb jij een cer­ti­fi­caat bin­nen en kun jij aan de slag als Au­to­scha­de­her­stel­ler. Wij gaan tij­dens de op­lei­ding al op zoek naar een baan bij jou in de buurt. Ligt jouw in­te­res­se spe­ci­fiek bij het plaat­wer­ken, of juist bij het voor­be­wer­ken? Laat dit ons dan weten, dan kun­nen wij hier re­ke­ning mee hou­den bij de zoek­tocht naar een leuke baan voor jou in jouw regio!

  Wat ver­wach­ten wij van jou?

  Heb jij zo­iets van ‘hey ik wil dit’, maar heb je nog vra­gen? Bel ons ge­rust! Vol­doe jij aan de vol­gen­de eisen, twij­fel dan niet en sol­li­ci­teer di­rect!

 • Je woont in om­ge­ving van Hoofd­dorp. Denk hier­bij aan Heem­ste­de of Nieuw-Ven­nep
 • Je bent 32 tot 40 uur be­schik­baar;
 • Auto’s en het sleu­te­len aan auto’s heeft jou al­tijd be­zig­ge­hou­den;
 • Jij bent ge­mo­ti­veerd en wilt jouw cer­ti­fi­caat voor au­to­scha­de­her­stel­ler met een goed be­ha­len;
 • Jij bent in het bezit van een rij­be­wijs B of hebt de in­ten­tie om deze te be­ha­len.
 • Lees hier meer

  Deel deze vacature: